Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN CHAUFFEUR DELUXE1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken ongewijzigd onderdeel uit van: -alle offertes, - alle overeenkomsten, alle rechtsverhoudingen tussen de wederpartij - een natuurlijke of rechtspersoon die namens Chauffeur Deluxe enige opdracht vervult; 1.2 Deze voorwaarden zijn toepasselijk tot op het moment dat de vervulling van de gehele opdracht zal zijn voltooid; 1.3 Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Chauffeur Deluxe, alsmede de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de op het moment van sluiten van de overeenkomst meest recente versie van deze algemene voorwaarden. 1.4 Indien in de toekomst nieuwe algemene voorwaarden ter hand worden gesteld, worden onderhavige algemene voorwaarden geacht met onmiddellijke ingang hun werking te verliezen, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding van de overeenkomst; 1.5 De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten; 1.6 Indien enige algemene voorwaarde nietig mocht zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht; 1.7 Afwijkende afspraken verbinden Chauffeur Deluxe alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Chauffeur Deluxe. 1.8 Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts eenmalig van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen; 1.9 De artikelen 7:404, 7:407, 7:408, 7:409 en 7:410 betreffende de overeenkomst van opdracht zijn niet van toepassing. 1.10 Onder "wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden en daarop gebaseerde overeenkomst niet alleen degene begrepen die de overeenkomst heeft gesloten met Chauffeur Deluxe, maar tenzij anders bepaald, ook degene(n) die op grond van de overeenkomst (feitelijk) gebruik maken van de door Chauffeur Deluxe aangeboden diensten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Het doen van offerte door Chauffeur Deluxe is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, indien Chauffeur Deluxe de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij. 2.2 Indien tussen partijen een duurovereenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan wederpartij op regelmatige basis diensten afneemt van Chauffeur Deluxe, geldt dat overeenkomsten tot stand komen door telefonische opgave via de afdeling reservering en logistiek van Chauffeur Deluxe of aanmelding via een clientportal, danwel op andere met de wederpartij schriftelijk overeengekomen wijze. 2.3 Opdrachten aangenomen door chauffeurs, eventuele vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen van Chauffeur Deluxe en door hen gemaakte afspraken zijn verbindend voor de wederpartij. Chauffeur Deluxe is evenwel gerechtigd dergelijke opdrachten en afspraken te herroepen en/of daaraan nadere voorwaarden te stellen zelfs nadat de overeenkomst is uitgevoerd, zonder dat de wederpartij in dit verband een beroep op het bepaalde in artikel 3:61 BW toekomt. 2.4 De wederpartij staat er voor in dat degenen die gebruik maken van de diensten van Chauffeur Deluxe bevoegd zijn om namens haar aan de chauffeur, eventuele vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen van Chauffeur Deluxe opdrachten te verstrekken. 2.5 Voor werkzaamheden, waarvoor gezien aard en/of omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur danwel het werkbriefje als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst, in samenhang met de door Chauffeur Deluxe gehanteerde en aan wederpartij kenbare prijzen en tarieven, juist en volledig weer te geven; 2.6 Een samengestelde prijsopgave wordt geacht een en ondeelbaar te zijn en verplicht Chauffeur Deluxe niet tot het uitvoeren van een deel van overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de prijs; Uitsluitend wanneer een aanbod gaaf wordt aanvaard, zulks ter beoordeling van Chauffeur Deluxe, komt een overeenkomst tot stand. Aanvaarding onder voorwaarden leidt slechts tot een overeenkomst inden Chauffeur Deluxe die afwijkingen ondubbelzinnig heeft aanvaard;

3. Digitaal contracteren en de website

3.1 Indien op digitale wijze wordt gecontracteerd (per email, danwel antwoordformulier op internet) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 3.2 Door te aanvaarden per email danwel via een webformulier verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn 3.3 Chauffeur Deluxe spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen. Toch kunnen zich daarin onjuistheden of lacunes voordoen, waaraan wederpartij alsdan geen rechten kan ontlenen. Chauffeur Deluxe sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor mogelijk ontoereikendheid, onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de website alsmede voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de informatie op deze website. 3.4 Alle informatie op deze website kan door Chauffeur Deluxe zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 3.5 Wederpartij kan geen enkele aansprakelijkheid van Chauffeur Deluxe baseren op informatie geplaatst op de websites dan wel enige informatie waarnaar wordt gelinkt of verwezen

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Chauffeur Deluxe zal de uitvoering van de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. 4.2 Chauffeur Deluxe behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van gekwalificeerde derden, indien dit voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst is vereist; 4.3 Wederpartij verstrekt op eerste verzoek alle benodigde gegevens voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst van belang is. Indien enige informatie niet tijdig conform de instructies van Chauffeur Deluxe worden verstrekt dan heeft Chauffeur Deluxe de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de informatie volledig is aangereikt en dit nog mogelijk is binnen de planning van Chauffeur Deluxe. Chauffeur Deluxe is tevens gerechtigd (gevolg)schade als gevolg van deze vertraging op wederpartij te verhalen; 4.4 Chauffeur Deluxe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aan hen verstrekt onjuiste informatie; 4.5 Chauffeur Deluxe is gerechtigd aan de uitvoering van de overeenkomst tussentijds nadere voorwaarden te verbinden danwel de uitvoering eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Chauffeur Deluxe zal, mits redelijkerwijs mogelijk, deze voorwaarden en/of wijzigingen aan wederpartij ter kennis brengen. Eventueel daaraan verbonden kosten mogen worden doorbelast tenzij de voorwaarde, wijziging en/of aanvulling uitsluitend aan Chauffeur Deluxe is toe te rekenen; 4.6 Wederpartij vrijwaart Chauffeur Deluxe onherroepelijk voor eventuele (schade)aanspraken van derden die jegens de wederpartij worden geldend gemaakt; 4.7 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst enig intellectueel eigendomsrecht, hoe ook genaamd, mochten ontstaan en/of gebruikt worden, dan is Chauffeur Deluxe de uitsluitende rechthebbende van die intellectueel rechthebbende en is wederpartij gehouden op eerste verzoek deze rechten aan Chauffeur Deluxe over te dragen. Het is evenmin toegestaan gebruik te maken van deze rechten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chauffeur Deluxe.

5. Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden alle opgegeven prijzen en tarieven exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. Evenmin zijn daarin begrepen autokosten, tolgelden, brandstofkosten, parkeerkosten, kosten openbaar vervoer voor niet student, overnachtingskosten werknemer bij meerdaagse opdracht en eventuele andere kosten die verband houden met de gebruikmaking van een voertuig met chauffeur. 5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen en tarieven gebaseerd op tijdens de offerte- respectievelijk orderdatum geldende lonen, loonkosten, sociale- en andere overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten. 5.3 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Chauffeur Deluxe gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig tussentijds te verhogen. 5.4 Chauffeur Deluxe is gerechtigd de geldende prijzen tweemaal per jaar te indexeren. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging groter is dan 10%.

6. Termijnen

6.1 Het overeengekomen tijdstip waarop de dienstverlening een aanvang dient te nemen respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2 De uitvoering van de overeenkomst wordt geacht een aanvang te hebben genomen op het moment waarop een chauffeur van Chauffeur Deluxe zich vanaf zijn woonplaats naar het door wederpartij opgegeven adres begeeft van waaruit hij het voertuig dient te besturen.

7. Extra kosten

7.1 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd op verzoek van de wederpartij dan is Chauffeur Deluxe gerechtigd de daarmee gemoeide extra kosten in rekening te brengen aan de wederpartij. 7.2 Wederpartij is gehouden tot vergoeding van eventuele kosten die ontstaan doordat zij haar verplichtingen als bedoeld in de artikelen 8 en 11 van deze voorwaarden niet nakomt. 7.3 Wederpartij wordt geacht een verzoek om wijziging zoals bedoeld in lid 1 van artikel 7 te hebben gedaan, indien blijkt dat extra tijd c.q. kosten noodzakelijk zijn ter voldoening aan bepaalde (overheids-)voorschriften. 7.4 Indien de locatie waarop de uitvoering van de opdracht eindigt verschilt van de locatie van waaruit de chauffeur van Chauffeur Deluxe het door wederpartij aangegeven voertuig moest besturen, dienen de reiskosten- en uren welke de chauffeur nodig heeft om terug te keren naar laatstgenoemde locatie door wederpartij aan Chauffeur Deluxe te worden voldaan. 7.5 Ter zake van het zich begeven van en naar de locatie van waaruit de chauffeur van Chauffeur Deluxe het door wederpartij aangegeven voertuig dient te besturen worden aan wederpartij voorrijkosten in rekening gebracht volgens de door Chauffeur Deluxe gehanteerde tarieven. In geval van door wederpartij vereiste spoed zullen de daardoor gemaakte extra (taxi)kosten aan wederpartij ten volle worden doorbelast. 7.6 In geval van meerdaagse reizen c.q. dienstverlening komen de kosten van het verblijf van de chauffeur van Chauffeur Deluxe in een behoorlijke accommodatie volledig voor rekening van wederpartij. 7.7 Extra kosten verband houdende met eventueel door wederpartij gestelde specifieke eisen omtrent kleding etc zullen volledig voor rekening van wederpartij komen. 7.8 Indien de dienstverlening door de chauffeur van Chauffeur Deluxe tenminste 8 uren binnen één etmaal in beslag neemt, dient wederpartij aan Chauffeur Deluxe een maaltijdvergoeding te voldoen. De hoogte van deze vergoeding is vermeld in de tarievenlijst die op aanvraag wordt verstrekt. 7.9 Indien de dienstverlening door de chauffeur van Chauffeur Deluxe minder dan 3 uren aaneengesloten duurt, zal aan wederpartij niettemin 3 uren in rekening kunnen worden gebracht. 7.10 Onverminderd het elders in deze voorwaarde bepaalde, heeft Chauffeur Deluxe het recht om extra kosten aan wederpartij in rekening te brengen, voor zover die kosten ontstaan als gevolg van: (a) het buiten de schuld van Chauffeur Deluxe niet op normale wijze en/of zonder onderbreking kunnen uitvoeren van de overeenkomst; (b) het buiten de schuld van Chauffeur Deluxe moeten uitbreiden van de werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst moeten worden verricht. 7.11 Chauffeur Deluxe hanteert weekend-, nacht- en feestdagtoeslagen.

8. Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder enige inhouding of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking op de door Chauffeur Deluxe aangegeven bank-girorekening. 8.2 Chauffeur Deluxe is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeengekomen gedeelten te factureren, danwel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door wederpartij te verlangen. Indien wederpartij aan dit verlangen niet tegemoet komt, heeft Chauffeur Deluxe het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan Chauffeur Deluxe de ten gevolge daarvan door laatstgenoemde geleden schade te vergoeden. 8.3 Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is Chauffeur Deluxe gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van de artikelen 16 en 17 van deze voorwaarden, om bij de volgende verrichtingen contante betaling te vorderen.

9. Kosten

9.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 8 van deze voorwaarden bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Chauffeur Deluxe gerechtigd. 9.2 De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,--.

10. Selectie

10.1 De chauffeurs die Chauffeur Deluxe bij wederpartij aanbiedt zijn representatief en beschikken over dat type rijbewijs dat benodigd is om het door wederpartij aangegeven voertuig te mogen besturen. Algemene Voorwaarden Chauffeur Deluxe Company Group, 2018 2 10.2 Binnen de grenzen van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Chauffeur Deluxe vrij in de keuze van de chauffeur die zij aan wederpartij ter beschikking stelt. Voor zover wederpartij specifieke eisen stelt, zal daarmee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

11. Verplichtingen wederpartij

11.1 Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het door haar aangegeven voertuig dat de chauffeur van Chauffeur Deluxe dient te besturen voor de gehele duur van de overeenkomst all-risk is verzekerd volgens de regelen van de voor dat kenteken geldend recht, alsmede dat voor dit voertuig en voor die duur een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. 11.2 Tevens is wederpartij verplicht, op straffe van uitsluiting van iedere aansprakelijkheid, het voertuig WA verzekerd te hebben en te houden volgens de regelen van de voor dat kenteken geldend recht; 11.3 Wederpartij dient een eventuele schade binnen 1 week na de gebeurtenis te melden. Indien niet binnen 1 week wordt gemeld dient deze melding als niet binnen bekwame tijd ex artikel 6:89 BW te worden aangemerkt. 11.4 Indien Chauffeur Deluxe van haar assuradeur verneemt dat vergoeding van enige schade wordt geweigerd omdat deze niet tijdig is gemeld, heeft Chauffeur Deluxe het recht de volledige (gevolg)schade, ongeacht de polisvoorwaarden, op wederpartij te verhalen; 11.5 Wederpartij dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk- en/of inzittenden-verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan wederpartij, en meer in het bijzonder door een chauffeur van Chauffeur Deluxe. 11.6 Wederpartij dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids) eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen en dient het motorvoertuig vanuit dat oogpunt ook deugdelijk te (hebben) onderhouden. Op verzoek van Chauffeur Deluxe dient wederpartij bewijs van onderhoud en veiligheid te overleggen. 11.7 Wederpartij is jegens (de werknemers van) Chauffeur Deluxe gehouden ruimten, locaties, voertuigen en terreinen waar de diensten worden verricht, alsmede eventueel door de wederpartij verstrekte hulpmiddelen op zodanige wijze in te richten, te onderhouden, overeenkomstig de wet te verzekeren en verzekerd te houden, dat (de werknemers van ) Chauffeur Deluxe worden behoed voor schade tegen lijf, eerbaarheid en goed die verband houd met de redelijkerwijs te verachten gevaren verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst; 11.8 Wederpartij dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, indien rijbewijs B niet volstaat ofwel wederpartij niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens Chauffeur Deluxe geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming etc. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die Chauffeur Deluxe als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan Chauffeur Deluxe te voldoen. Indien wederpartij op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Chauffeur Deluxe, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

12. Verbod op benadering personeel

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het wederpartij niet toegestaan om buiten Chauffeur Deluxe om chauffeurs van Chauffeur Deluxe te benaderen met het verzoek een voertuig te besturen gedurende een periode van één jaar nadat de betreffende chauffeur laatstelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen Chauffeur Deluxe en wederpartij werkzaam is geweest. Indien wederpartij dit verbod overtreed is zij gehouden op eerste verzoek van Chauffeur Deluxe alles in het werk te stellen om de dienstverlening door de betreffende chauffeur te (doen) beëindigen en verbeurt zij een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,-

13. Aansprakelijkheid wederpartij

13.1 Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, is wederpartij aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van gebreken aan door of vanwege haar ter beschikking gestelde zaken en gegevens, alsmede voor alle schade die ontstaat door gebreken ten aanzien van door of vanwege haar voorgeschreven werkwijzen en door haar gegeven aanwijzingen en orders. 13.2 Indien een (werknemer van ) Chauffeur Deluxe zodanig letsel bekomt dat hij dientengevolge komt te overlijden en dit letsel is veroorzaakt door toedoen of nalaten van wederpartij, is deze laatste gehouden jegens de overblijvende echtgenoot, kinderen en/of ouders, die door zijn arbeid worden onderhouden, de schade te vergoeden, voor zover zulks niet door enige verzekering is gedekt van de nabestaanden in de vorige zin; 13.3 Wederpartij is jegens Chauffeur Deluxe hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade en vrijwaart Chauffeur Deluxe van aanspraken van derden; Waar in deze voorwaarden steeds gesproken is van schade geleden c.q. te lijden door Chauffeur Deluxe dient daaronder tevens te worden verstaan schade geleden c.q. te lijden door de chauffeur(s) van Chauffeur Deluxe.

14. Aansprakelijkheid Chauffeur Deluxe

14.1 Indien Chauffeur Deluxe toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst dan is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade tot een maximum van € 5.000,=, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid. Onder directe schade worden niet limitatief in ieder geval niet begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade. 14.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 zal Chauffeur Deluxe - in die gevallen waarin sprake is van een ongeval waarvoor de door Chauffeur Deluxe ter beschikking gestelde bestuurder aansprakelijk is - niettemin de volgende kosten vergoeden: (a) Indien de verzekeringnemer de auto WA casco heeft verzekerd: (i) de kosten die op grond van een eigen-risicobepaling in de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de verzekeringnemer komen tot een maximum van € 30.000,= en (ii) de extra premie die de verzekeringnemer gedurende drie jaar na het ongeval verschuldigd is wegens het vervallen van een no-claim korting; (b) De schade wegens persoonlijk letsel en schade aan persoonlijke eigendommen, een en ander voor zover geleden door inzittende van het voertuig, tot een maximum van € 30.000,=. 14.3 Chauffeur Deluxe is niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van de in artikel 11, 12 en 13 van deze voorwaarden omschreven omstandigheden. 14.4 Voor zover schade wordt veroorzaakt door chauffeurs van Chauffeur Deluxe in het kader van een door wederpartij aan hen verstrekte opdracht die buiten hun normale (chauffeurs)werkzaamheden valt, is Chauffeur Deluxe daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin is Chauffeur Deluxe aansprakelijk voor schade aan zaken van wederpartij en/of (verkeers)boetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van wederpartij; 14.5 Chauffeur Deluxe sluit ieder aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van: -niet tijdige aankomst op de bestemming van wege overmacht (files, slechte weersomstandig heden, te laat vertrek door wederpartij, weg werkzaamheden, omleidingen, onjuiste ritten informatie van wederpartij; -diefstal van of uit met motorvoertuig; -afwijking van enig advies van Chauffeur Deluxe aangaande de uitvoering van de overeenkomst; -overmacht en ontbinding 14.6 Onder overmacht aan de zijde van Chauffeur Deluxe wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, verkeersoponthoud, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig c.q. deugdelijk leveren aan Chauffeur Deluxe van bij derden bestelde diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Chauffeur Deluxe, diefstal of disfunctioneren van het door wederpartij aangewezen voertuig, ziekte/ aandoening van de chauffeurs(s) van Chauffeur Deluxe, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van Chauffeur Deluxe - onverschillig of deze omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst waren te voorzien - die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt. 14.7 Mocht Chauffeur Deluxe als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn het verrichten van de werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd. 14.8 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft enkel Chauffeur Deluxe het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn de daaruit voor wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden of reeds ontvangen betalingen te restitueren. 14.9 Ingeval van blijvende onmogelijkheid van nakoming hebben beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang. 14.10 Mocht de overmachttoestand langer dan 3 uur voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van overmacht niet kunnen worden uitgevoerd.

15. Ontbinding door Chauffeur Deluxe

15.1 Indien wederpartij: (a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, (b) overlijdt of onder bewind danwel curatele wordt gesteld, (c) enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze algemene voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, (d) overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Chauffeur Deluxe door het enkel plaatsgrijpen van één der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van kosten en schade

16. Annulering en opzegging

16.1 De wederpartij kan de overeenkomst kosteloos annuleren tijdens kantooruren tot 24 uur voor de ingangsdatum van de opdracht. Bij latere annulering is Chauffeur Deluxe gerechtigd de volledige kosten die het gevolg zijn van deze annulering bij de wederpartij in rekening te brengen. 16.2 Indien tussen partijen een duurovereenkomst is aangegaan op grond waarvan Chauffeur Deluxe gedurende langere tijd meerdere diensten zal leveren zijn beide partijen bevoegd deze overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, zonder aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn.

17. Opschortingsrecht

17.1 Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Chauffeur Deluxe gesloten overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft Chauffeur Deluxe het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten. 17.2 Onder de in lid 1 genoemde verplichting vallen mede omstandigheden die na de totstandkoming van de overeenkomst goede grond geven te verzen dat wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen, alsmede het verzoek (financiele) zekerheid te stellen en deze zekerheidsstelling uitblijft of onvoldoende is.

18. Vrijwaring en verrekening

18.1 Indien Chauffeur Deluxe terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is, toch door derden, de chauffeur(s) van Chauffeur Deluxe daaronder begrepen, mocht worden aangesproken, dient wederpartij Chauffeur Deluxe terzake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten vaststellingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak. 18.2 Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door Chauffeur Deluxe worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

19. Klachten

19.1 Klachten ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening door de chauffeur van Chauffeur Deluxe dienen binnen 7 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden door deze chauffeur voor wederpartij, schriftelijk aan Chauffeur Deluxe te worden gemeld. 19.2 Indien de klachten door Chauffeur Deluxe gegrond worden bevonden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, zal deze wederpartij voor de door de betreffende chauffeur verrichte werkzaamheden tegen een door Chauffeur Deluxe vast te stellen lager tarief dan aanvankelijk overeengekomen, belasten en, indien gewenst, binnen 3 uur na de reclame gegrond te hebben bevonden een andere chauffeur ten behoeve van wederpartij inschakelen. 19.3 Klachten over facturen dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Chauffeur Deluxe te worden ingediend. 19.4 Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het uitgevoerde, alsook de factuur, te hebben goedgekeurd. 19.5 Het indienen van klachten ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Chauffeur Deluxe ten opzichte van laatstgenoemde. Wijzigingen naam, rechtsvorm en/of zeggenschapsverhouding 19.6 De hier gestelde voorwaarden blijven overminderd van kracht ingeval Chauffeur Deluxe geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert, tenzij als gevolg daarvan nieuwe algemene voorwaarden ter hand worden gesteld.

20. Kettingbeding

20.1 Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door Chauffeur Deluxe werkzaamheden zijn geleverd, is wederpartij verplicht deze voorwaarden aan haar rechtsopvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan wederpartij aansprakelijk is jegens Chauffeur Deluxe voor de gevolgen van dit verzuim.

21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op de overeenkomst tussen Chauffeur Deluxe en de wederpartij en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomst(en) tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de in eerste instantie bevoegde rechter, behoudens het recht van Chauffeur Deluxe om zaken voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.